Careers

Script Editor / Golygydd Sgript, Casualty

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Roath Lock studios currently houses Casualty, Pobol y Cwm and Doctor Who.

We have an opportunity for an experienced script editor to join the Scripting Team on one of the BBC’s flagship continuing Drama Series, Casualty.

Mae Porth y Rhath yn gartref i Casualty, Pobol y Cwm a Doctor Who.

​Mae gennym gyfle am Golygydd Sgript brofiadol i ymuno â’r tîm Sgriptio ar un o brif gyfresi ddrama barhaus y BBC, sef Casualty.

Role Responsibility

You will ensure that commissioned scripts are of the required standard, conform to the editorial brief and are available for use at the appropriate time. Along with this you will advise on all script related matters associated with the production, and manage the relationship between the writer and the production whilst generating creative ideas and story ideas of the highest standard consistent with Casualty.

Byddwch yn sicrhau bod sgriptiau a straeon a gomisiynir yn cyrraedd y safon ofynnol, eu bod yn cydymffurfio â'r briff golygyddol a'u bod ar gael i'w defnyddio ar yr adeg briodol. Ynghyd â hyn byddwch yn rhoi cyngor ar bob mater sy'n ymwneud â sgriptiau sy'n gysylltiedig â'r cynhyrchiad, a rheoli'r gydberthynas rhwng yr awdur a'r broses gynhyrchu gan greu syniadau creadigol a syniadau stori o'r safon uchaf sy'n gyson â Casualty.

The Ideal Candidate

You will have significant experience in script editing drama with knowledge of and access to new and established writers along with a thorough knowledge of copyright law, Writers Guild agreements, contracts and the legal implications of the production process. You will also have an awareness of the financial consequences of editorial decisions with an enthusiasm and interest in popular entertainment, especially Casualty.

Byddwch yn meddu ar brofiad helaeth o olygu sgript ac o weithio gydag awduron o dan bwysau ynghyd â dealltwriaeth drylywyr o gyfraith hawlfraint, cytundebau Urdd yr Ysgrifenwyr, contractau a goblygiadau cyfreithiol y broses gynhyrchu. Byddwch hefyd yn ymwybodol o oblygiadau ariannol penderfyniadau golygyddol ac yn meddu ar frwdfrydedd a diddordeb mewn adloniant poblogaidd yn enwedig Casualty.

Package Description

24 Month Fixed Term Contract / Attachment

Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 24 Mis

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.