Careers

Script Editor / Golygydd Sgript (Doctor Who)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

We are seeking an experienced Script Editor for the forthcoming Doctor Who Series. The show is based at our Roath Lock Studios in Cardiff.

Applicants need to have previous experience of script editing a large scale drama series including an understanding of copyright law, Writers Guild agreements, contracts and the legal implications of the production process, an awareness of the financial consequences of editorial decisions and knowledge of FINAL DRAFT and other script packages.
 

Rydym yn chwilio am Golygydd Sgript profiadol ar gyfer y gyfres nesaf o Doctor Who. Lleolir y sioe yn ein Stiwdios ym Mhorth y Rhath, Caerdydd.

Mae angen bod gan ymgeiswyr brofiad blaenorol o olygu sgriptiau cyfres ddrama ar raddfa fawr yn cynnwys dealltwriaeth o gyfraith hawlfraint, cytundebau Urdd yr Awduron, contractau a goblygiadau’r broses gynhyrchu, ymwybyddiaeth o ganlyniadau ariannol penderfyniadau golygyddol a gwybodaeth am FINAL DRAFT a phecynnau sgriptio eraill.
 

Role Responsibility

The purpose of the role is to ensure that commissioned storylines and scripts are of the required standard, conform to the editorial brief and are available for use at the appropriate time. You will advise on all script related matters associated with the production, help manage the relationship between the writer and the production and to generate creative ideas and story ideas of the highest standard consistent with the series.
 

Pwrpas y rôl yw sicrhau bod y straeon a’r sgriptiau sy’n cael eu comisiynu o’r safon angenrheidiol, yn cydymffurfio i’r briffiau golygyddol ac ar gael i’w defnyddio ar yr amser priodol. Byddwch yn cynghori ar bob mater sy’n gysylltiedig â chynhyrchu sgriptiau, helpu i feithrin y berthynas rhwng yr awdur a'r cynhyrchiad a chynhyrchu syniadau creadigol a syniadau stori o'r safon uchaf sy’n cyd-fynd â’r gyfres.

Are you the right candidate?

Our ideal candidate will have experience of script editing prime time TV drama.

An excellent understanding of all aspects of screenwriting, including premise, story, structure and character and an ability to apply this knowledge to working situations with writers, as well as experience of working with writers under pressure are essential for this role.

Our ideal candidate will have an interest in popular drama in particular an awareness and understanding of BBC Drama for a family slot and a thorough knowledge of script sources and the availability and potential of emerging talent.
 

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol profiad o olygu sgriptiau mewn drama deledu a ddarlledir ar oriau brig.

Mae dealltwriaeth wych o bob agwedd o ysgrifennu sgriptiau, gan gynnwys rhagosodiad, stori, strwythur a chymeriadau a'r gallu i ddefnyddio’r wybodaeth hon mewn sefyllfaoedd gwaith gydag awduron, yn ogystal â phrofiad o weithio dan bwysau gydag awduron, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol diddordeb mewn dramâu poblogaidd ac yn arbennig ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Ddrama’r BBC addas i deuluoedd a gwybodaeth drylwyr o ffynonellau sgriptiau ac argaeledd a photensial talent newydd.

Package Description

12 month contract

Cytundeb 12 mis

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Therefore, successful applicants may need to be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.
 

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

 

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.