Vacancy Search

Search Jobs  

Script Secretary / Ysgrifennydd Sgript (Casualty)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Casualty, Doctor Who and Pobol y Cwm. You will be joining Casualty at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay.

Mae Stiwdios y BBC yn creu rhywfaint o'r deunydd teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel ei ganmoliaeth, gan gynnwys Casualty, Doctor Who a Phobol y Cwm. Byddwch yn ymuno Casualty yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Role Responsibility

Casualty is a high profile, drama series. The Script Secretary role is vital to the smooth running of the programme and production personnel rely heavily on the service provided.

The postholder will report to,and will be line managed by the Script Producer, Casualty.You willensure that all draft and final scripts are typed and distributed in an accurate and timely manner. In addition you willprovide secretarial support to the Casualty editorial department, whilst also providing cover in the general office as required.

Mae Casualty yn gyfres ddrama enwog. Mae rl yr Ysgrifennydd Sgript yn hollbwysig o ran sicrhau bod y rhaglen yn rhedeg yn esmwyth ac mae personl cynhyrchu yn dibynnu'n fawr ar y gwasanaeth a ddarperir.

Bydd y person sydd yn cael y swydd yn adrodd ac yn cael ei reoli gan yCynhyrchydd Sgript, Casualty. Byddwch yn sicrhau bod yr holl sgriptiau drafft a therfynol yn cael eu teipio a'u dosbarthu'n gywir ac yn brydlon. Yn ogystal, bydd deiliad y swydd yn rhoi cymorth ysgrifenyddol i adran olygyddol Casualty, a bydd yn barod i weithio yn y swyddfa gyffredinol hefyd fel y bo angen

Are you the right candidate?

You will have aninformed interest in the editorial side of television drama production,knowledge and experienceof the secretarial and administrative support required by a television drama production. You will haveexperience of office and information technology, including Microsoft Office and Final Draft with good typing skills.

Experience of establishing and maintaining office and filing and administration systems and the ability to communicate information effectively to a wide range of production and non-production personnel, internal and external to the BBC.

You will have excellentinterpersonal and communication skills sufficient to establish and maintain effective working relations with the Script Department, colleagues and cast.The Script Department is a constantly changing environment and you will thereforeneed the ability to adopt a flexible approach, manage a variable workload and adapt to the different styles of Script Editors and colleagues.


Bydd gennychddiddordeb hyddysg yn yr agwedd olygyddol ar gynhyrchu dramu teledu a dealltwriaeth o'r cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol sydd ei angen ar y tm Cynhyrchu ynghyd profiad o dechnoleg swyddfa a thechnoleg gwybodaeth, gan gynnwys Final Draft a sgiliau teipio da.

Profiad o sefydlu a chynnal systemau swyddfa, ffeilio a gweinyddu ar gallu i gyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol i ystod eang o bersonl - boed yn cynhyrchu, ddim yn cynhyrchu, mewnol y BBC ac allanol.

Byddwch yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu digonol i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol gyda'r Adran Sgript, cydweithwyr a'r cast ynghyd 'r gallu i gydweithio mewn ffordd bwyllog a didrafferth gydag awduron ac asiantau. Mae'r Adran Sgript yn newid yn gyson. Bydd angen i ddeiliad y swydd allu bod yn hyblyg, rheoli llwyth gwaith amrywiol ac addasu i arddulliau gwahanol y Golygyddion Sgript a chydweithwyr.

Package Description

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary / Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Proposed Band B (Grade 3)/ Band Arfaethedig B (Gradd 3)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

About the BBC

We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar l ymuno 'r BBC.

Mae'rBBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.