Vacancy Search

Search Jobs  

Senior Content Producer / Uwch Gynhyrchydd Cynnwys, Doctor Who Digital

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The Network Digital Drama team create original digital content to support a range of priority dramas across the BBC. Examples of just a few of the dramas we produce content for include, Peaky Blinders, Poldark, Luther, Line of Duty and Doctor Who. The team is based in BBC Wales in Cardiff and works very closely with BBC Studios, BBC One and social teams across the BBC and with independent drama production companies. The team produces a diverse range of content including behind-the-scenes and scripted video content, animated graphics, social media campaigns and innovation projects such as games, bots, augmented and virtual reality projects. This is an exciting opportunity to be part of a dynamic team producing award-winning digital content for a high-profile global drama brand.

 

Mae tîm Drama Network Digital yn creu cynnwys digidol gwreiddiol i gefnogi amryw o ddramâu sydd â blaenoriaeth ledled y BBC. Ymysg rhai o'r dramâu rydym yn creu cynnwys ar eu cyfer mae Peaky Blinders, Poldark, Luther, Line of Duty a Doctor Who. Mae'r tîm wedi ei leoli yn BBC Cymru Wales yng Nghaerdydd, ac mae’n cydweithio’n agos iawn â BBC Studios, BBC One a thimau cymdeithasol ar draws y BBC a hefyd â chwmnïau cynhyrchu dramâu annibynnol. Ymysg yr amrywiaeth eang o gynnwys y mae'r tîm yn ei gynhyrchu mae cynnwys fideo wedi’i sgriptio a chynnwys y tu-ôl-i'r-llen, graffigau wedi’u hanimeiddio, ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol a phrosiectau arloesi fel gemau, ‘botiaid’ a phrosiectau realiti estynedig a rhithwir. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm deinamig sy'n cynhyrchu cynnwys digidol sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer brand drama byd-eang sydd â phroffil uchel.

Role Responsibility

We are looking for an inspiring creative, editorially experienced, well-organised and highly motivated Senior Content Producer.  You’ll lead a small content producing team to shape the editorial and creative direction of the Doctor Who digital strategy.  Your team will manage the production of assets and audience experiences across digital channels by working with the Doctor Who video team to create compelling short-form video and engaging digital content - including video and image based projects across (but not exclusively) BBC platforms, Facebook, Twitter, Instagram and You Tube based on location/studio based shoots, live streaming events, 360 shoots and other innovative formats.

You’ll be the day-to-day editorial lead on a broad portfolio of work, collaborating with colleagues across the BBC Group and external partners.  Working with senior editorial stakeholders is central to the role and you’ll be required to present regular updates and progress reports about the work of your team.

You’ll be a data champion, using content performance analytics to identify and inform idea development and content making processes.  In addition to supporting our five year franchise plan with rich digital content, you’ll also inspire the team to develop, write and pitch ideas for bespoke digital commissions to colleagues in BBC Studios and public service.

 

Rydym yn chwilio am Uwch Gynhyrchydd Cynnwys sy’n greadigol, yn drefnus, yn llawn cymhelliant, gyda phrofiad golygyddol ac sy’n ysbrydoli.  Byddwch yn arwain tîm cynhyrchu cynnwys bychan i lywio cyfeiriad golygyddol a chreadigol strategaeth ddigidol Doctor Who.  Bydd eich tîm yn rheoli'r gwaith o gynhyrchu asedau a phrofiadau i gynulleidfaoedd ar draws y sianeli digidol drwy weithio gyda thîm fideo  Doctor Who i greu fideos byr grymus a chynnwys digidol diddorol - gan gynnwys prosiectau ar sail delweddau a fideos ar draws (ond heb eu cyfyngu i) lwyfannau’r BBC, Facebook, Twitter, Instagram a You Tube ar sail ffilmio ar leoliad/mewn stiwdio, digwyddiadau ffrydio byw, ffilmio 360 a fformatau arloesol eraill.

Chi fydd yr arweinydd golygyddol o ddydd i ddydd ar bortffolio eang o waith, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws Grŵp y BBC a phartneriaid allanol.  Mae gweithio gyda rhanddeiliaid golygyddol uwch yn ganolog i’r swydd a bydd yn ofynnol i chi gyflwyno diweddariadau ac adroddiadau cynnydd rheolaidd am waith eich tîm.

Byddwch yn hyrwyddwr data, ac yn defnyddio dadansoddeg perfformiad cynnwys i bennu ac i fod yn sail i brosesau datblygu syniadau a chreu cynnwys.  Yn ogystal â chefnogi ein cynllun masnachfraint pum mlynedd gyda chynnwys digidol cyfoethog, byddwch hefyd yn ysbrydoli’r tîm i ddatblygu, i ysgrifennu ac i gyflwyno syniadau ar gyfer comisiynau digidol unigryw i gydweithwyr yn BBC Studios a gwasanaeth cyhoeddus.

Are you the right candidate?

You’ll have a strong portfolio of multiplatform storytelling projects. You will bring exciting creative ideas for campaigns, digital partnerships and have strong editorial judgement and team leadership experience.  You’ll show an in-depth knowledge of video and image based content production processes.  You’ll also need excellent project management skills and the ability to deliver on time and to budget.  You should have a passion for the creative process and be a good collaborator when working with others.

 

Bydd gennych bortffolio cryf o brosiectau adrodd stori aml-lwyfan. Byddwch yn dod â syniadau creadigol cyffrous ar gyfer ymgyrchoedd, partneriaethau digidol a bydd gennych farn olygyddol gadarn a phrofiad o arwain tîm.  Byddwch yn gallu dangos gwybodaeth drylwyr o brosesau cynhyrchu cynnwys yn seiliedig ar fideo a delweddau.  Byddwch hefyd angen sgiliau rhagorol o ran rheoli prosiectau a’r gallu i gyflawni ar amser ac yn unol â chyllideb.  Dylech fod yn llawn brwdfrydedd am y broses greadigol ac yn gydweithiwr da pan fyddwch yn cydweithio ag eraill.

 

Package Description

Senior Content Producer, Doctor Who Digital

Full time, fixed-term contract or attachment  

Contract length: 3 months

Grade 9 / Proposed Band D

If you are interested in being considered for this role, please upload your CV via the link below.  We can no longer accept a CV; you must apply via the link below. Please note that we are unable to respond to all applicants.

 

Uwch Gynhyrchydd Cynnwys, Doctor Who Digital

Contract neu ymlyniad cyfnod penodol amser llawn  

Hyd y contract: 3 mis

Gradd 9 / Band Arfaethedig D

Os oes gennych ddiddordeb cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, llwythwch eich CV i’r linc isod os gwelwch yn dda. Nid ydym yn gallu derbyn CV; rhaid i chi ymgeisio trwy ddefnyddio'r linc isod. Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn gallu ymateb i bob ymgeisydd.

 

 

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(d) Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

The BBC recognises that flexible working can benefit both the employee and the BBC as it can create a range of employment opportunities to suit both changing operational needs and the needs of individuals.  We will, therefore, consider flexible working requests for this vacancy.   Please include detail of the proposed arrangement in your application.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.   

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.  /  Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.  /  Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.  Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.  /  Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.