Vacancy Search

Search Jobs  

Series Medical Advisor / Ymgynghorydd Meddygol Cyfres, Casualty

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

An exciting opportunity has arisen for a Series Medical Advisor to join the Casualty team.  The main purpose of this role is to be responsible for the medical accuracy of the show whilst helping the editorial and writing team achieve their dramatic vision.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Ymgynghorydd Meddygol Cyfres ymuno â thîm Casualty.  Prif ddiben y rôl hon ydy bod yn gyfrifol am gywirdeb meddygol y gyfres ar yr un pryd â helpu’r tîm ysgrifennu a’r tîm golygyddol i gyflawni eu gweledigaeth ddramatig.

Role Responsibility

You will provide medical advice and consultation to the editorial and writing teams to ensure a high standard of medial accuracy at all times on Casualty.  This will involve reading all drafts of scripts and returning thoughts and solutions within a tight timeframe that also fit with the editorial brief of the show and help the writers deliver their vision.

It will also include leading medical meetings with the production teams and reviewing episodes before transmission.

Byddwch yn darparu cyngor ac ymgynghoriad meddygol i’r tîm ysgrifennu ac i’r tîm golygyddol i sicrhau safon uchel o gywirdeb meddygol bob amser ar Casualty.  Bydd hyn yn golygu darllen pob drafft o sgript a chyflwyno syniadau ac atebion o fewn cyfnod byr sydd hefyd yn cyd-fynd â briff golygyddol y gyfres ac yn helpu’r ysgrifenwyr i wireddu eu gweledigaeth.

Bydd hefyd yn golygu arwain cyfarfodydd meddygol gyda’r timau cynhyrchu ac adolygu penodau cyn iddynt gael eu darlledu.

The Ideal Candidate

The ideal candidate will have substantial Accident & Emergency experience at a senior level (Senior Charge nurse / ENP or Consultant level).  You will also have the ability to lead and manage a team, and have proven ability to work independently and provide proactive solutions to complex problems.

Excellent communication skills and the ability to negotiate and persuade a wide range of internal and external contacts is essential for this role.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad sylweddol o waith Damweiniau ac Achosion Brys ar lefel uwch (Prif Nyrs/ENP neu lefel Ymgynghorydd).  Byddwch hefyd yn gallu arwain a rheoli tîm, a bydd gennych allu amlwg i weithio’n annibynnol a darparu atebion rhagweithiol i broblemau cymhleth.

Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu negodi a pherswadio amrywiaeth eang o gysylltiadau mewnol ac allanol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Package Description

12 Months Fixed Term Contract / Attachment

Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 12 Mis

About the Company

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.


Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.