Vacancy Search

Search Jobs  

Software Engineer (Developer) / Peiriannydd Meddalwedd (Datblygwr)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The BBC Wales Technology team provides support and development to all areas of BBC Wales, ensuring the organisation has the right technology to support their objectives, whilst meeting the strategic needs of the BBC and driving best value for licence fee payers.

There are major changes ahead for BBC Wales as we embark on a project to relocate our Llandaff based headquarters to a new site in central Cardiff - Central Square. This will involve a significant investment in new technology as well as the introduction of new working practices aimed at enabling greater flexibility and creativity.

Mae tm Technoleg BBC Cymru Wales yn darparu cymorth a dulliau datblygu i bob rhan o BBC Cymru Wales er mwyn sicrhau bod y dechnoleg gywir gan y sefydliad i gefnogi ei amcanion, gan ddiwallu anghenion strategol y BBC a sicrhaur gwerth gorau i bawb sy'n talu ffir drwydded.

Mae newidiadau mawr ar y gweill yn BBC Cymru Wales wrth i ni ddechrau ar brosiect i adleoli ein pencadlys o Landaf i safle newydd yng nghanol Caerdydd - y Sgwr Canolog. Bydd hyn yn golygu buddsoddi'n sylweddol mewn technoleg newydd yn ogystal chyflwyno arferion gweithio newydd gydar nod o alluogi mwy o hyblygrwydd a chreadigrwydd.

Role Responsibility

This software developer role will work in a small team who are developing the next version of our Broadcast Network Control System (BNCS) in readiness for our move to Central Square. The successful candidate may also be expected to implement and maintain a variety of systems and solutions to meet business needs. They will be proactive and suggest new development technologies and techniques that can be employed in BBC Wales.

The development team will help to design, implement and maintain a variety of systems and provide solutions to meet customers requirements, and take a proactive approach, suggesting new development technologies and techniques that can be employed to assist BBC Wales.

Although mostly based in Cardiff, this post may require some travel.

Bydd y swydd datblygwr meddalwedd yn gweithio mewn tm bach syn datblygur fersiwn nesaf o BNCS (System Rheoli Rhwydwaith Darlledwr) ar gyfer symud ir Sgwr Canolog. Efallai hefyd y bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithredu a chynnal amrywiaeth o systemau a datrysiadau er mwyn diwallu anghenion y busnes. Bydd yn rhagweithiol a bydd yn awgrymu technolegau a thechnegau ar gyfer datblygiadau newydd i'w defnyddio yn BBC Cymru Wales.

Bydd y tm datblygun helpu i ddylunio, gweithredu a chynnal amrywiaeth o systemau, a bydd yn darparu datrysiadau ar gyfer gofynion cwsmeriaid. Bydd yn rhagweithiol ac yn awgrymu technolegau a thechnegau ar gyfer datblygiadau newydd i'w defnyddio i gynorthwyo BBC Cymru Wales.

Er bydd yn gweithion bennaf yng Nghaerdydd, efallai y bydd angen teithio rhywfaint ar gyfer y swydd.

Are you the right candidate?

You will be self-motivated and have the drive and motivation to play a key role in helping improve operational processes through the development of innovative software solutions.

An HND / Degree in a Computing or Engineering subject or appropriate experience is essential for this role, along with experience of software design and development in both an individual and team environment using traditional and agile methodologies.

You will also need to have experience of programming in a Windows environment using high level languages such as C#- Visual Studio, Delphi or Java, along with:

Strong SQL and database skills

Strong .Net and ASP skills with use of associated technologies such as HTML (5), JavaScript and XML.

Experience in the design and implementation of graphical user interfaces.

Knowledge of networking and communication protocols.

Experience in Control Systems (any sector) development, ideally in a broadcast environment but this isnt essential.

Experience working with a wide variety of stakeholders on large broadcast or control system integration projects

Byddwch yn eich cymell eich hun. Bydd gennych y brwdfrydedd ar cymhelliant i chwarae rhan allweddol yn helpu i wella prosesau gweithredol drwy ddatblygu datrysiadau meddalwedd arloesol.

Mae HND / Gradd mewn pwnc Cyfrifiadurol neu Beiriannol, neu brofiad priodol, yn hanfodol ar gyfer y swydd. Hefyd, profiad o ddylunio a datblygu meddalwedd fel unigolyn ac mewn amgylchedd tm gan ddefnyddio dulliau traddodiadol ac ystwyth.

Bydd rhaid i chi fod phrofiad o raglenni mewn amgylchedd Windows gan ddefnyddio ieithoedd lefel uchel fel C#- Visual Studio, Delphi neu Java, yn ogystal :

Sgiliau cadarn mewn SQL a chronfeydd data

Sgiliau cadarn mewn .Net ac ASP a defnyddio technolegau cysylltiedig fel HTML (5), JavaScript ac XML.

Profiad o ddylunio a gweithredu rhyngwynebau defnyddiwr graffigol.

Gwybodaeth am brotocolau rhwydweithio a chyfathrebu.

Profiad o ddatblygu Systemau Rheoli (yn unrhyw sector), a hynny yn ddelfrydol mewn amgylchedd darlledu ond nid yw hyn yn hanfodol.

Profiad o weithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid ar brosiectau mawr yn y maes integreiddio systemau rheoli neu ddarlledu.

Package Description

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

(d) Welsh language skills are not necessary / Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

CPF Grade 7 Proposed Band C

Fframwaith Llwybr Gyrfa (CPF) Gradd 7 Band Cynnig C

About the BBC

We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role. / Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background. / Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar l ymuno 'r BBC.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.