Careers

Team Assistant - Children in Need / Cynorthwyydd Tîm - Plant mewn Angen

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae BBC Plant mewn Angen yn chwilio am Gynorthwyydd Tîm i gefnogi ein tîm yng Nghymru. Contract 6 mis cyfnod penodol ydy hwn. Bydd y swydd wedi’i lleoli yn Sgwâr Canolog y BBC yng Nghaerdydd ac yn seiliedig ar fodel gweithio cyfunol y BBC.  Cynhelir cyfweliadau wyneb yn wyneb yn Sgwâr Canolog y BBC ar 16/08/2022.

Mae’r Cynorthwyydd Tîm yn chwarae rhan arwyddocaol er mwyn bodloni amcanion yr elusen yng Nghymru.  Mae’r rôl yn hwyluso perthnasoedd effeithiol, yn cefnogi sut rydyn ni’n deall y newidiadau y mae’r elusen yn eu gwneud, ac yn galluogi gweithgareddau i wneud y gorau o waith BBC Plant mewn Angen o ran gwella canlyniadau i Blant a Phobl Ifanc.

Mae BBC Plant mewn Angen yma i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ledled y DU. Bydd ein hamcanion a’n gweithgareddau ar eu newydd wedd yn sicrhau bod yr effaith rydyn ni'n ei chael ar fywydau plant wrth galon gwaith yr elusen yn ogystal â’r prosiectau a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu hariannu.


Job Introduction

BBC Children in Need are looking for a Team Assistant to support our team in Wales. This is a 6 month fixed-term contract. The role will be based in BBC Central Square in Cardiff and based on the BBC’s blended model of working.  Interviews will be held in person in BBC Central Square on 16/08/2022.

The Team Assistant plays a significant role to meet the aims of the charity in Wales.  The role facilitates effective relationships, supports how we understand the changes the charity makes, and enables activities to maximise BBC Children in Need’s work in improving outcomes for Children and Young People.

BBC Children in Need exists to make a positive difference to the lives of disadvantaged children and young people across the UK. Our refreshed objectives and activities will ensure the impact we have on children’s lives is front and centre of the work the charity undertakes over and above the projects and services we fund.

Role Responsibility

Cyfrifoldeb y Rôl

Cynorthwyydd Tîm BBC Plant mewn Angen Cymru fydd craidd gweinyddol Tîm Cymru.  Byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol o safon uchel; gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel wrth ddelio ag ymgeiswyr, derbynwyr grantiau, codwyr arian a rhanddeiliaid eraill, a byddwch yn cefnogi gwaith y Tîm i ddeall portffolio grantiau’n well.

Byddwch hefyd yn

 • Cydlynu cyfarfodydd grant a digwyddiadau eraill a gynhelir gan y tîm a gwneud trefniadau teithio yn ôl yr angen
 • Cymryd rhan yn y broses ymgeisio a’r broses grantiau yn ôl y gofyn
 • Cofnodi a chynnal cywirdeb y data a gedwir ar gronfa ddata'r grant, gan gwrdd â therfynau amser penodol fel y cytunwyd.
 • Cysylltu â derbynwyr grantiau, gan gynnwys drwy ymweliadau prosiect, a chofnodi gwybodaeth yn unol â phrotocolau rheoli portffolio 
 • Cefnogi gweithgareddau dylanwadu’r mudiad, yn seiliedig ar ddysgu o roi grantiau
 • Cefnogi seminarau hyfforddi BBC Plant mewn Angen a gweithgareddau tebyg ar gyfer ymgeiswyr a derbynwyr grantiau yn ôl yr angen
 • Cefnogi gweithgareddau dylanwadu’r mudiad, yn seiliedig ar ddysgu o roi grantiau
 • Gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad i helpu i gyflawni mentrau strategol

Role Responsibility

The BBC Children in Need Team Assistant for Wales will provide the administrative core for the Wales Team.  You will provide high quality administrative support; high standards of customer service when dealing with applicants, grantees, fundraisers and other stakeholders, and you will support the Team’s work in better understanding the grants portfolio.

You will also

 • Coordinate grant meetings and other events run by the team and make travel arrangements as necessary
 • Participate as required in grant application and grant process
 • Enter and maintain the accuracy of data held on the grant database, meeting set deadlines as agreed.
 • Undertake contact with grant recipients, including through project visits, and record information in line with portfolio management protocols 
 • Support the organisation’s influencing activities, based on learning from grant-making
 • Support as needed BBC Children in Need training seminars and similar activities for grant applicants and recipients
 • Support the organisation’s influencing activities, based on learning from grant-making
 • Work with colleagues across the organisation to help deliver strategic initiatives

Are you the right candidate?

Ai chi yw'r ymgeisydd gorau?

Bydd gan Gynorthwyydd Tîm BBC Plant mewn Angen Cymru:

 • Dealltwriaeth a sensitifrwydd i'r materion cymdeithasol sy’n gysylltiedig â gweithgareddau rhoi grantiau BBC Plant mewn Angen
 • Sgiliau trefnu amlwg gyda’r gallu i flaenoriaethu a chydlynu gweithgareddau yng nghyd-destun gofynion sy’n gwrthdaro ac amserlenni tynn
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol a’r gallu i weithio’n dda gydag amrywiaeth eang o bobl ar wahanol lefelau
 • Hyderus wrth ymchwilio, casglu, dadansoddi, crynhoi a chyflwyno gwybodaeth
 • Rhoi sylw trylwyr i fanylion
 • Profiad o weithio gyda thâl neu’n ddi-dâl yn y sector gwirfoddol a/neu blant a phobl ifanc 
 • Gallu cyfrannu’n effeithiol ac yn gadarnhaol at y tîm
 • Gallu gweithio ar eich liwt eich hun heb fawr o oruchwyliaeth
 • Cydymdeimlo â gwerthoedd y BBC a BBC Plant mewn Angen

Are you the right candidate?

The BBC Children in Need Team Assistant Wales will have:

 • An understanding and sensitivity for the social issues that connect to BBC Children in Need’s grant-making
 • Demonstrable organisational skills with the ability to prioritise and coordinate activities in a context of conflicting demands and tight deadlines
 • Effective communication skills with the ability to work well with range of people at all levels
 • Confidence to research, gather, analyse, collate, and present information
 • Strong attention to detail
 • Paid or unpaid experience of the voluntary and/or children and young people sector 
 • Ability to contribute effectively and positively to the team
 • The ability to use own initiative with minimal supervision
 • Sympathy towards the values of the BBC and BBC Children in Need

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

(c) Welsh language skills are desirable  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Disgrifiad o’r Pecyn

Band: B
Math o Gontract: Cyfnod penodol (6 mis)
Lleoliad: Caerdydd, y DU

Cyflog: £23,334 - £25,781
Cyfweliadau: 16/08/2022 yng Nghaerdydd

*Sylwer: Mae ystod cyflog yn seiliedig ar Fframwaith Llwybr Gyrfaoedd y BBC a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu lleoli’n briodol o fewn yr ystod cyflog yn seiliedig ar eu sgiliau, eu profiad a gwybodaeth berthnasol arall.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg. Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais. Nid oes rhaid nodi hyn yn ystod y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno. Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig.

 • Gweithio’n hyblyg / hybrid - cyfleoedd ar draws y busnes
 • Datblygiad gyrfa rhagorol – mae’r BBC yn cynnig cyfleoedd rhagorol i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn amryw o feysydd yn y sefydliad.
 • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu – mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
 • Buddion - Rydyn ni’n cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 26 diwrnod o wyliau (gydag un o’r rhain yn ddiwrnod corfforaeth.) Mae opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Package Description

Band: B
Contract type: Fixed-term (6 months)
Location: Cardiff UK

Salary: £23,334 - £25,781
Interviews: 16/08/2022 in Cardiff

*Note: Salary ranges are based on the BBC Career Path Framework and successful candidates will be placed appropriately within the salary range based upon their individual skills, experience and other relativities.

We’re happy to discuss flexible working. Please indicate your choice under the flexible working question in the application. There is no obligation to raise this at the application stage but if you wish to do so, you are welcome to. Flexible working will be part of the discussion at offer stage.

 • Flexible / hybrid working - opportunities across the business
 • Excellent career progression – the BBC offers great opportunities for employees to seek new challenges and work in different areas of the organisation.
 • Unrivalled training and development opportunities – our in-house Academy hosts a wide range of internal and external courses and certification.
 • Benefits- We offer a competitive salary package, a flexible 35-hour working week for work-life balance and 26 days (1 of which is a corporation day) with the option to buy an extra 5 days, a defined pension scheme and discounted dental, health care, gym and much more.

About the BBC

Am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below.

Diversity matters at the BBC.  We have a working environment where we value and respect every individual's unique contribution, enabling all of our employees to thrive and achieve their full potential.

We want to attract the broadest range of talented people to be part of the BBC – whether that’s to contribute to our programming or our wide range of non-production roles.  The more diverse our workforce, the better able we are to respond to and reflect our audiences in all their diversity. 

We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexuality, social background, religion and/or belief.  We will consider flexible working requests for all roles, unless operational requirements prevent otherwise. 

To find out more about Diversity and Inclusion at the BBC, please click here

 

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.