Vacancy Search

Search Jobs  

Team Assistant / Cynorthwy-ydd Tîm (Casualty)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Studios make some of the most original, diverse and highly acclaimed television including Casualty, Doctor Who and Pobol y Cwm.  You will be joining Casualty at our purpose built studios in Roath Lock, Cardiff Bay.

The purpose of the role is to provide comprehensive administrative support to managers and team members within a nominated team.  You'll be responsible for organising the busy diaries of the Series Producer and Line Producer, ensuring the smooth running of the office and organising screenings, workshops and events. Based in the Editorial Department, you'll be the first point of contact for all production enquiries from agents and directors, as well as general external enquiries and requests from internal staff.

Mae BBC Studios yn creu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch, gan gynnwys Casualty, Doctor Who a Pobol y Cwm.  Byddwch yn ymuno â Casualty yn ein stiwdios pwrpasol ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Pwrpas y swydd yw darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr i reolwyr ac aelodau tîm o fewn tîm enwebedig.  Byddwch yn gyfrifol am drefnu dyddiaduron prysur Cynhyrchydd y Gyfres a’r Cynhyrchydd Llinell, gan sicrhau bod y swyddfa’n rhedeg yn esmwyth a chan drefnu dangosiadau, gweithdai a digwyddiadau. Wedi’ch lleoli yn yr Adran Olygyddol, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl ymholiadau’r cynhyrchiad gan asiantau a chyfarwyddwyr, yn ogystal ag ymholiadau allanol cyffredinol a cheisiadau gan staff mewnol.

Role Responsibility

As a team assistant you'll establish a good working relationship with the Series Producer, Line Producer, Editorial & Production teams and Regular Cast. In addition to providing a variety of office administrative support, you'll also assume responsibility for arranging meetings and appointments, demonstrating excellent time management skills and an ability to prioritise in order to manage your workload effectively.

Fel cynorthwyydd tîm byddwch yn sefydlu perthynas waith dda gyda Chynhyrchydd y Gyfres, Cynhyrchydd Llinell, timau Golygyddol a Chynhyrchu a’r Cast Rheolaidd.  Yn ogystal â darparu amrywiaeth o gefnogaeth weinyddol yn y swyddfa, byddwch hefyd yn cymryd cyfrifoldeb dros drefnu cyfarfodydd ac apwyntiadau, gan ddangos sgiliau rhagorol o ran rheoli amser a’r gallu i flaenoriaethu er mwyn rheoli eich llwyth gwaith yn effeithiol.

Are you the right candidate?

Our ideal candidate will have experience of working in a Television Production environment including liaising with artists and an understanding of schedules, experience of establishing and maintaining office systems with proficient computer literate skills with the ability to communicate information effectively to a wide range of production and non-production personnel.  Capability to use own initiative with minimal supervision and deal with routine queries as they arise escalating to others as necessary.  A strong attention to detail is also essential.

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn amgylchedd Cynhyrchu Teledu gan gynnwys ymgysylltu ag artistiaid a dealltwriaeth o amserlenni, profiad o sefydlu a chynnal systemau swyddfa gyda sgiliau cyfrifiadurol cadarn a’r gallu i gyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol i ystod eang o staff y cynhyrchiad a staff eraill.  Gallu gweithredu ar eich liwt eich hun gydag ychydig iawn o oruchwyliaeth ac ymdrin ag ymholiadau arferol wrth iddynt godi gan uwchgyfeirio at eraill fel bo angen.  Mae sylw trylwyr i fanylion hefyd yn hanfodol.

Package Description

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary  /  Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Proposed Band B (Grade 3) / Band Arfaethedig B (Gradd 3)

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

About the BBC

We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role. 

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. 

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants.  Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill.  Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd. 

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.