Vacancy Search

Search Jobs  

C19 Tywysydd Teithiau BBC Cymru/BBC Wales Tour Guide

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Ydych chi wrth eich bodd yn perfformio, yn rhannu ac yn adrodd straeon? Fyddech chi’n hoffi cynrychioli BBC Cymru?  

O ddechrau haf 2020 ymlaen, mae BBC Cymru Wales yn edrych ymlaen at agor ei ddrysau yn y Sgwâr Canolog i ymwelwyr. Byddwn yn gwahodd pobl ar deithiau tywys i galon yr adeilad, gan roi’r cyfle iddyn nhw gael blas ar hud a chyffro darlledu ynghyd â mynd tu ôl i lenni llawer o’n rhaglenni teledu, newyddion a radio.

Am bwy ydyn ni’n chwilio? 

Rydyn ni’n chwilio am storïwyr brwdfrydig ac egnïol i arwain ein teithiau cerdded ac i gefnogi gweithdai a digwyddiadau. Rydyn ni eisiau unigolion sy’n gallu cysylltu pobl â’r straeon sy’n bwysig iddyn nhw a chreu profiadau unigryw a chofiadwy. 

Rydyn ni eisiau i chi ddefnyddio eich sgiliau cyfathrebu rhagorol, eich personoliaeth frwdfrydig a’ch dawn ddramatig i arwain teithiau rhyngweithiol gyda thôn, cyflymder a chywair da er mwyn dod â sori BBC Cymru yn fyw ac ennyn chwilfrydedd ein hymwelwyr. 

Nod y teithiau yw rhoi darlun diddorol i'r ymwelwyr o’r gwaith sy’n mynd rhagddo i greu rhaglenni’r BBC. Mae’r teithiau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae’r Tîm Teithiau yn rhan o'r adran Ddigidol a Marchnata ac mae’r tîm yn chwarae rôl allweddol yn y broses o wneud y BBC yn fwy agored a hygyrch. Rydyn ni’n awyddus i benodi 15 Tywyswr Teithiau i weithio yng Nghaerdydd ar gontract 12 mis Cyfnod Penodol.

Cyfrifoldeb y Rôl

Swydd y Tywysydd Teithiau yw cynrychioli BBC Cymru ac felly byddwch yn cynnig gofal cwsmeriaid rhagorol ac yn rhoi croeso cynnes i'n hymwelwyr bob amser. 

Eich prif gyfrifoldebau drwy gydol y diwrnod fydd darparu teithiau 90 munud wedi’u sgriptio i grwpiau o hyd at 20 ymwelydd o bob oed a chefndir. Byddwch hefyd yn cofrestru’r ymwelwyr ar gyfer y teithiau ac yn blaenoriaethu anghenion yr ymwelwyr bob amser. Byddwch yn asesu pa mor addas yw llwybr y daith ac yn ei addasu’n briodol. Byddwch yn ymwybodol o’r gweithdrefnau i adael yr adeilad mewn argyfwng a byddwch yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf. Byddwch yn cefnogi gweithdai a digwyddiadau yn ôl yr angen hefyd. 

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus sgiliau cyflwyno gwych a byddan nhw’n gallu arwain teithiau diddorol sy’n rhoi gwybodaeth i’r amrywiaeth o ymwelwyr, o blant ysgol i deuluoedd a grwpiau. 

Byddwch yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn brydlon. Disgwylir i chi fod yn gwrtais gyda’r holl ymwelwyr a bydd disgwyl i chi fod â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych. Mae sgiliau cyfathrebu gwych yn hanfodol, ac oherwydd bod y shifftiau’n amrywio, mae hyblygrwydd yn allweddol.  Mae’r swyddi’n ddelfrydol ar gyfer perfformwyr, actorion neu ymgeiswyr sydd â phrofiad o siarad yn gyhoeddus gyda grwpiau mawr.

Mae BBC Cymru yn adeiladu gweithlu bywiog a chreadigol. Rydyn ni eisiau i’r Tîm Teithiau adlewyrchu cymunedau amrywiol Cymru, gan greu tîm croesawgar lle gall pobl fod yn nhw eu hunain. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bawb, rydyn ni’n beirniadu’r ceisiadau ar eich galluoedd yn erbyn y disgrifiad swydd, beth bynnag yw eich ethnigrwydd, crefydd, oed, rhyw, hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.
  • Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC.  Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu.  Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred.  Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.  

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.