Vacancy Search

Search Jobs  

Uwch Newyddiadurwr/wraig / Senior Journalist (Newyddion Radio Cymru)

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Pwrpas y swydd yw i fod yn gyfrifol am gynhyrchu rhaglenni newyddion ar Radio Cymru yn bennaf, gan gynnwys rheolaeth olygyddol, dethol a chasglu deunydd, arwain timau, cynllunio a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau. Bydd disgwyl i chi gydweithio fel bo angen gyda thimau eraill ar draws yr adran newyddion a materion cyfoes. 

Cyfrifoldeb y Rôl

 • I gynllunio a gwireddu syniadau gwreiddiol ar raglenni. I gynllunio a chomisiynnu eitemau newyddion a dethol deunydd perthnasol ar gyfer darlledu; i fod a rheolaeth olygyddol ar gynnwys rhaglenni, cynnal safonau newyddiadurol proffesiynol a chadw at bolisiau a chanllawiau golygyddol a chyfreithiol y BBC
 • I fod yn gyfeirbwynt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyfreithiol a golygyddol
 • I drefnu a rhoi cyfarwyddyd i Ohebwyr a thimau cynhyrchu
 • I gynhyrchu pecynnau gan ddefnyddio’r technegau cynhyrchu radio
 • I ysgrifennu a gwirio sgriptiau
 • I rannu’r gwaith ymhlith y newyddiadurwyr darlledu a chadw golwg ar ddatblygiadau; i fod yn gyfrifol am gyfraniadau’r staff a chynnal safon y gwasanaeth; i wneud arolygon perfformiad personol staff lle bo’n addas
 • I fod yn gyfrifol am gyllidebau rhaglenni fel bo angen
 • I ddefnyddio’r holl adnoddau technegol sydd ar gael ar hyn o bryd i wireddu syniadau rhaglenni radio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl, ac o fewn y gyllideb
 • I wybod y diweddaraf o ran materion cymdeithasol economaidd a gwleidyddol ar lefel leol, cenedlaethol a Phrydeinig
 • I fod yn gyfrifol am Iechyd a Diogelwch yn unol â pholisi Darlledu Rhanbarthol

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol:

 • Barn olygyddol gadarn a sgiliau cynhyrchu o safon uchel ar sail profiad helaeth o uwch gynhyrchu rhaglenni newyddion radio neu deledu
 • Y gallu i arwain staff, rhoi sylwadau ar berfformiad; sgiliau rhyng-bersonol o’r radd flaenaf
 • Y gallu i ysgrifennu’n syml a chywir dan bwysau, a gwirio sgriptiau cydweithwyr
 • Y gallu i lunio a datblygu syniadau creadigol ar gyfer rhaglenni newyddion
 • Dealltwriaeth drylwyr o ddulliau cynhyrchu a’r gallu i ddefnyddio sgiliau technegol perthnasol
 • Gwybodaeth fanwl am Bolisiau Golygyddol y BBC ac ymwybyddiaeth o’r ystyriaethau cyfreithiol sy’n gymwys i bob math o raglen.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role  /  Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are essential  /  Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  /   Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cytundeb: 12 mis
Lleoliad: Caerdydd / Bangor
Band: D

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch  cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

 

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.