Vacancy Search

Search Jobs  

Wales Work Experience July - October 2019 / Profiad Gwaith Cymru Gorffennaf - Hydref 2019 / Profiad Gwaith Cymru CH2 - 2019 Cymru / Cymru

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

BBC Cymru Wales is the national broadcaster of Wales, providing a wide range of English and Welsh language programming and output for audiences on television, radio and online.  Its national TV programming for Wales is available on BBC One Wales, BBC Two Wales, BBC iPlayer and S4C. It offers two national radio stations, BBC Radio Wales in English and BBC Radio Cymru in Welsh, and two distinct websites. It is also responsible for a significant volume of network programming across TV, Radio and Online, including programmes such as Doctor Who, Crimewatch and Casualty. BBC Cymru Wales is also home of the BBC National Orchestra and Chorus of Wales.
This diversity across many different strands of TV Radio and Online output enables work experience students a unique opportunity to experience the BBC across a wide range of genres and platforms.
BBC Cymru Wales employs around 1200 staff, the majority in sites in Cardiff and Cardiff Bay, but also in other locations across Wales including Bangor, Wrexham, Aberystwyth and Carmarthen.

 

BBC Cymru Wales ydy darlledwr cenedlaethol Cymru. Mae’n darparu ystod eang o raglenni ac allbwn Cymraeg a Saesneg ar gyfer cynulleidfaoedd ar deledu, radio ac ar-lein.  Mae ei raglenni teledu cenedlaethol ar gyfer Cymru ar gael ar BBC One Wales, BBC Two Wales, BBC iPlayer ac S4C. Mae’n cynnig dwy orsaf radio genedlaethol BBC Radio Cymru yn Gymraeg a BBC Radio Wales yn Saesneg, a dwy wefan ar wahân. Mae hefyd yn gyfrifol am lawer iawn o raglenni rhwydwaith ar draws teledu, radio ac ar-lein, gan gynnwys rhaglenni fel Doctor Who, Crimewatch a Casualty. BBC Cymru Wales ydy cartref Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC hefyd.
Mae'r amrywiaeth hon ar draws cynifer o wahanol elfennau o allbwn teledu, radio ac ar-lein yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr gael gweld y BBC ar draws ystod eang o genres a llwyfannau.
Mae BBC Cymru Wales yn cyflogi tua 1200 aelod o staff, mae’r rhan fwyaf mewn safleoedd yng Nghaerdydd a Bae Caerdydd ond mae rhai mewn lleoliadau eraill ar draws Cymru gan gynnwys Bangor, Wrecsam, Aberystwyth a Chaerfyrddin

Role Responsibility

These placements provide a “taster” experience of working within the BBC and broadcasting industry. It is aimed at individuals who want to work in the media and would like to find out more about the range of jobs potentially available. Candidates will have the opportunity to see television, radio and online production at first hand.  Candidates will have the chance to spend time with those who produce and co-ordinate the output as well as the craft specialists who capture and post-produce it, along with the staff that provide engineering and IT support across all aspects of programme making and transmission


Mae’r lleoliadau hyn yn rhoi “blas” o weithio yn y BBC a’r diwydiant darlledu. Mae’r cyfleoedd hyn yn cael eu hanelu at unigolion sydd eisiau gweithio yn y byd cyfryngau ac sydd eisiau gwybod rhagor am yr amrywiaeth o swyddi sydd o bosibl ar gael. Bydd yr ymgeiswyr yn cael cyfle i weld y gwaith o gynhyrchu cynnwys ar gyfer teledu, radio ac ar-lein.  Bydd yr ymgeiswyr yn cael cyfle i dreulio amser gyda'r rheini sy’n cynhyrchu ac yn cydlynu’r allbwn yn ogystal â'r arbenigwyr crefft sy’n ei gofnodi ac yn ei ôl-gynhyrchu, ynghyd â'r staff sy’n darparu cymorth peirianneg a TG ar draws pob agwedd o wneud rhaglenni a darlledu. 

Are you the right candidate?

We're looking for applicants with a demonstrable interest either in Radio, Television or Online programme making and broadcasting.

Candidates should have good interpersonal and communication skills, be creative, adaptable and highly motivated. As well as needing an interest in broadcasting, candidates should have an awareness of BBC Wales and its local output.

Programme-making can be hectic and unpredictable. The successful candidate should be prepared to ask lots of questions and contribute ideas.

Background/Experience

We are committed to equality of opportunity for everyone and welcome applications from individuals regardless of their background for work experience at BBC Wales. Due to current under-representation of candidates from black and minority ethnic groups, people that have a disability or people that choose a more vocational route into employment, we encourage applications from candidates in these groups but we will consider candidates of all backgrounds on their individual merits. 

Candidates do not need to have a media qualification to apply but should be able to demonstrate their passion and genuine interest in broadcasting.

We have placements available in the following areas / 

Rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb amlwg mewn creu rhaglenni a’u darlledu naill ai ar gyfer y Radio, y Teledu neu Ar-lein. 

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, bod yn greadigol, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant. Yn ogystal â bod â diddordeb mewn darlledu, dylai fod gan ymgeiswyr ymwybyddiaeth o BBC Cymru a'i chynnyrch lleol.Gall gwneud rhaglenni fod yn brysur ac yn anrhagweladwy. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ofyn llawer o gwestiynau a chyfrannu syniadau.

Cefndir/Profiad 

Rydym ni’n ymrwymedig i gyfle cyfartal i bawb ac yn croesawu ceisiadau am brofiad gwaith yn BBC Cymru gan unigolion waeth beth fo’u cefndir.  O ganlyniad i’r ffaith bod grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl ag anabledd neu bobl sy’n dewis llwybr mwy galwedigaethol i mewn i gyflogaeth yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr o bob cefndir ar sail eu rhinweddau unigol.  

Nid oes angen i’r ymgeiswyr fod â chymhwyster yn y cyfryngau i wneud cais ond dylent allu dangos eu brwdfrydedd a’u diddordeb gwirioneddol mewn darlledu. 

Ar hyn o bryd, mae gennym ni leoliadau ar gael yn y meysydd  canlynol:

Radio Cymru NEWS – (Cardiff - over 18 and fluent in Welsh)

We can offer placements of up to one week in the BBC Radio Cymru newsroom in Cardiff. Candidates would learn with one of the station’s news programmes, the daily phone-in or the bulletins service. A keen interest in news and current affairs is essential for these roles, in addition to the ability to communicate through the medium of Welsh.

Newyddion Radio Cymru – (Caerdydd – dros 18 ac yn rhugl yn y Gymraeg)

Gallwn gynnig lleoliadau o hyd at wythnos yn ystafell newyddion BBC Radio Cymru yng Nghaerdydd. Byddai ymgeiswyr yn dysgu gydag un o raglenni newyddion yr orsaf, y gwasanaeth ffonio i mewn neu'r bwletinau bob dydd. Mae diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Radio Cymru NEWS (BANGOR – over 18 and fluent in Welsh

We can offer placements of up to one week in the BBC Radio Cymru newsroom in Bangor. Candidates would work with one of the station’s news programmes, or the daily phone-in Taro‘r Post.  A keen interest in news and current affairs is essential for these roles, in addition to the ability to communicate through the medium of Welsh.

Newyddion Radio Cymru BANGOR – dros 18 ac yn rhugl yn y Gymraeg

Gallwn gynnig lleoliadau o hyd at wythnos yn ystafell newyddion BBC Radio Cymru ym Mangor. Byddai ymgeiswyr yn dysgu gydag un o raglenni newyddion yr orsaf, neu'r Taro‘r post-in-day dyddiol. Mae diddordeb brwd mewn newyddion a materion cyfoes yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Unscripted Productions – Factual - Wales - BBC Studios (Cardiff - over 18)

Successful applicants will get the opportunity gain experience with one or more teams producing a range of local and network television programmes for television.    Projects include strands such as Bargain Hunt, X-ray and The One Show as well as one-off commissions.
you will learn how the production team in the office, conduct research, organising shoots, logging footage and other general production duties. You will gain a good understanding of the production process and have the opportunity to sit in an edit and possibly go on location.
The department would like to encourage as diverse a range of applicants as possible

Welsh language skills are not necessary .

Cynyrchiadau Heb Danysgrifio - Ffeithiol - Cymru - BBC Studios (Caerdydd - dros 18 oed)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ennill profiad gydag un neu fwy o dimau yn cynhyrchu ystod o raglenni teledu lleol a rhwydwaith ar gyfer teledu. Mae'r prosiectau'n cynnwys llinynnau fel Bargain Hunt, pelydr-X a The One Show yn ogystal â chomisiynau untro.

byddwch yn dysgu sut mae'r tîm cynhyrchu yn y swyddfa, yn cynnal ymchwil, yn trefnu egin, yn cofnodi lluniau a dyletswyddau cynhyrchu cyffredinol eraill. Byddwch yn cael dealltwriaeth dda o'r broses gynhyrchu ac yn cael y cyfle i eistedd mewn golygu ac efallai mynd ar leoliad.

Hoffai'r adran annog ystod mor amrywiol o ymgeiswyr â phosibl

Nid oes angen sgiliau iaith Gymraeg.

How to apply

Choose one of the options above and make a note of it. After you’ve created your profile, you’ll be asked to indicate your preferred placement in your application questionnaire. Enter the option you’ve chosen.

Sut mae gwneud cais
Dewiswch un o’r dewisiadau isod a gwneud nodyn ohono. Ar ôl i chi greu eich proffil, bydd gofyn i chi nodi pa leoliad fyddai orau gennych chi yn holiadur eich cais. Rhowch eich dewis.

What happens to my application after I submit it?


We’ll review your application and if we think you might be right for one of our placements, we’ll give you a call.
Please remember that we receive a lot of applications and we can’t offer a placement to everyone / 

Beth fydd yn digwydd i’m cais ar ôl i mi ei gyflwyno?
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydyn ni’n meddwl y gallech chi fod yn addas ar gyfer un o’n lleoliadau, byddwn yn eich ffonio.
Cofiwch ein bod yn cael llawer iawn o geisiadau a does dim modd i ni gynnig lleoliad i bawb.


 

Package Description

 

Package description 

 • Work Experience duration 3 - 10 days (dependent on the placement)

 

• Locations - Bangor, and Cardiff 

 

Opportunities available throughout July to October 2019

 

Disgrifiad o'r pecyn

 

• Hyd Profiad Gwaith 3 - 10 diwrnod (yn ddibynnol ar y lleoliad)

 

• Lleoliadau - Bangor, a Chaerdydd

 

Cyfleoedd ar gael drwy gydol Gorffennaf i Hydref 2019

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.