Vacancy Search

Search Jobs  

Ymchwilydd, Radio Cymru

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Fel rhan o dm cynhyrchu creadigol iawn, byddwch yn adnabod, yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau a chynnwys, yn unol ag amserlenni tynn yn aml. Byddwch yn cyfrannu at y gwaith o ddarparu cynnwys a chymorth ledled yr holl allbwn yn l y galw.

Cyfrifoldeb y Rôl

Pwrpas y rl yw ddarparu cymorth penodol i'r cynhyrchydd, yn unol gofynion y cynhyrchydd.

Byddwch hefyd yn helpu r gwaith o gynllunio, cynhyrchu a chynnal a chadw cynnwys ar amryw o lwyfannau. Ac yn unol 'r briff golygyddol, ymchwilion fanwl pan fyddwch yn cynhyrchu cynnwys gwreiddiol, gan ddefnyddio amrywiaeth helaeth o ffynonellau a deunydd cyfeirio. Dylid gwneud hynny yn unol ag anghenion a disgwyliadau'r gynulleidfa, a glynu wrth bolisau a chanllawiau hysbys y BBC.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda phrofiad o negodi prisiau ar gyfer lleoliadau, propiau ac ati, yn unol chanllawiau golygyddol y BBC, sgiliau camera a golygu medrus, yn ogystal r gallu ar awydd i ddysgu sgiliau technegol newydd yn l y galw, ar gallu cynllunio ymlaen llaw ar gyfer pob sefyllfa bosibl, ac awgrymu atebion i sefyllfaoedd posibl au rhoi ar waith.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Fframwaith Llwybr Gyrfa (CPF) Gradd 5 Band Cynnig B

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar l ymuno 'r BBC.

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.