Careers

Ymchwilydd, Radio Cymru

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Radio Cymru wedi bod yn darlledu ers 1977, gyda Radio Cymru2 yn lansio yn Ionawr 2018. Rydym yn darlledu dros 20 awr o raglenni bob dydd i dros 100,000 o wrandawyr ar draws Cymru ar byd. Mae Radio Cymru yn gwasanaethu siaradwyr Cymraeg o bob oedran a diddordeb drwy ddarparu rhaglenni cerddoriaeth, rhaglenni dogfen, rhaglenni trafod materion cyfoes a gwleidyddiaeth, crefydd, y celfyddydau a llawer mwy - heb sn am gynnig gwasanaeth newyddion a chwaraeon llawn. Rydym hefyd yn bresenoldeb rheolaidd mewn digwyddiadau o bob math fel Eisteddfod yr Urdd, Tafwyl, Y Sioe Frenhinol ar Eisteddfod Genedlaethol. Cerddoriaeth ac adloniant yw pwyslais Radio Cymru2 syn darparu Sioe Frecwast 7 diwrnod yr wythnos. Gall yr ymgeisydd llwyddianus fod yn ymchwilydd ar ystod o raglenni ar draws Radio Cymru a Radio Cymru2.

Cyfrifoldeb y Rôl

Fel rhan o dm cynhyrchu creadigol iawn, byddwch yn adnabod, yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau a chynnwys, yn unol ag amserlenni tynn yn aml. Byddwch yn cyfrannu at y gwaith o ddarparu cynnwys a chymorth ledled yr holl allbwn yn l y galw.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd yr ymgeisydd delfrydol gyda ymwybyddiaeth o ganllawiau golygyddol y BBC a pholisiau cydymffurfio eraill, neu fod ag awydd dysgur wybodaeth ymayn gyflym.Byddwch hefyd gyda brwdfrydedd dros ddarlledu a diwydiant y cyfryngau, a phrofiad ymarferol o gynhyrchu ar y teledu, ar y radio neu ar-lein, neu gyfrwng cyfwerth.

Maer gallu i weithio gydathechnolegau newydd a thechnolegau syn cael eu datblygu er mwyn darparu cynnwys i gynulleidfaoedd yn y ffyrdd mwyaf effeithiol posibl, ar gallu i gynhyrchu a datblygu syniadau creadigol cyraeddadwy ar gyfer allbwn cynnwys a rhaglenni, a chyflwyno syniadau ynghyd r dogfennau ategol angenrheidiol yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Disgrifiad o'r Pecyn

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

(a) Welsh language skills are essential / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn nin fodlon trafod gweithion hyblyg. Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithion hyblyg yn y cais. Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chin dymuno. Bydd gweithion hyblyg yn rhan or drafodaeth ar y cam cynnig.

  • Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau or sefydliad.
  • Cyfleoedd di-aili hyfforddi a datblygu maer Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.
  • Buddion- Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gydar opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Cyfweliadau i'w cynnal ar y 28ain neu'r 29ain o Ionawr

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn rydym yn ei wneud mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un on gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denur ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan or BBC boed hynny i gyfrannu in rhaglenni neu in hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb in cynulleidfaoedd au hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fou hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithion hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatu hynny.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.