Vacancy Search

Search Jobs  

Gaelic Apprenticeship

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

Ma tha sibh ag iarraidh dreuchd-beatha aig a’ BhBC, ma tha miann agaibh stuthan ùra brosnachail a chruthachadh airson tbh, rèidio no air-loidhne, no ma tha sibh airson ’s gum bi ur beachdan a’ cur ri atharrachadh cruth didseatach a’ BhBC, cha b’ urrainn dhuibh càil na b’ fheàrr a dhèanamh gus sin a thoirt gu buil na tro bhith a’ faighinn preantasachd Gàidhlig aig BBC Scotland.   Bidh Preantasan Gàidhlig ag obair ann an diofar roinnean Gàidhlig air feadh Alba tron bhliadhna, a’ cruthachadh stuthan tbh, rèidio no air-loidhne airson iomadh seòrsa prògram. 

Ma tha sgilean sgrìobhaidh agus labhairt Gàidhlig agaibh, miann airson a bhith a’ cruthachadh sàr-stuthan, ùidh agaibh sa phròiseas riochdachaidh agus sàr ùidh ann an dreuchd sna meadhanan, tha am Preantasachd Gàidhlig seo na chothrom air leth dhuibh.

Role Responsibility

A thuilleadh air ionnsachadh sa cholaiste, tha an sgeama fad bliadhna seo a’ lìbhrigeadh chothroman trèanaidh agus chothroman obrach ann an riochdachadh agus dreuchdan eadar-dhealaichte.  Gheibh am Preantas Gàidhlig cothrom obrachadh air diofar thachartasan agus phrògraman tron bhliadhna agus thig an t-eòlas a thèid fhaighinn gu ruige teisteanas fhaighinn ann am “Preantasachd Meadhanan Cruthachail agus Didsiteach, Ìre 3” le colaiste stèidhichte ann an Glaschu.  Dh’fhaodadh cothromanan cuideachd a bhith ann obrachadh aig companaidhean neo-eisimeileach agus aig làraich eile aig BBC Scotland.

Are you the right candidate?

Airson a bhith nad shàr Phreantas Gàidhlig, feumar measgachadh dhiubh seo a bhith agad:-

 • Eòlas air stuthan a’ BhBC agus air prògraman air na meadhanan air fad, le ùidh sa BhBC agus sa ghnìomhachas san fharsaingeachd.
 • Fileantachd ann an Gàidhlig, an dà chuid sgrìobhadh agus labhairt.
 • Sàr ùidh a bhith a’ dèanamh agus a’ cruthachadh stuthan – ann an dòigh practaigeach no tro bhith a’ leasachadh bheachdan.
 • A bhith pongail agus a bhith a’ gabhail uallach, le deagh sgilean rianachd, a bhith comasach a bhith a’ cur prìomhachasan an cèill agus deagh sgilean practaigeach.
 • Eòlas ann a bhith a’ toirt prìomhachas nur n-obair taobh a-staigh àrainneachd a bhios ag atharrachadh fad na tìde.
 • Sgilean matha IT le comas a bhith ag ionnsachadh siostaman ùra.  Tha eòlas de Microsoft Office miannaichte (bidh trèanadh air a thoirt seachad).
 • Comas a bhith a’ tuigsinn agus a’ cur an cèill poileasaidhean Slàinte agus Sàbhailteachd a’ BhBC agus na luachan air cùlaibh dèanamh phrògraman a’ BhBC.
 • Ag obair taobh a-staigh sgioba agus a bhith comasach faighinn air adhart le tòrr dhiofar dhaoine
 • Deagh sgilean ionmhais, sgrìobhaidh agus conaltraidh.
 • Làn bheachdan ùra – comasach a bhith a’ faighinn fuasgladh air trioblaidean agus cinn-là sònraichte a lìbhrigeadh.
 • A bhith deònach ionnsachadh agus a bhith comasach ùine a thoirt do dh’obair agus do dh’ionnsachadh.

Feumar a bhith dìcheallach agus dealasach airson a bhith nad phreantas làn-ùine fad bliadhna, a bharrachd air a bhith cruthachail agus togarrach airson greis-gnìomhachais fhaighinn aig a’ BhBC. Chan eil sinn an dùil gum bi eòlas no teisteanasan agad; sann unnad fhèin anns a bheil ùidh againn!

Lean an ceangal gu h-ìosal airson CC co-cheangailte ri Sgeama Preantais Alba http://www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/production/scotland-apprenticeships-faqs

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na tha dhìth airson na dreuchd, thoir sùil air an dealbh-obrach gu h-ìosal.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.