Careers

Q2 Cyfleoedd Profiad Gwaith yng Nghymru

Nodwch: Mae'r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi bod.

Cyflwyniad i'r Swydd

BBC Cymru Wales yw darlledwr cenedlaethol Cymru, sy'n darparu ystod eang o raglenni ac allbwn Cymraeg a Saesneg i gynulleidfaoedd ar y teledu, radio ac ar-lein.  Mae ei raglenni teledu cenedlaethol yng Nghymru ar gael ar BBC One Wales, BBC Two Wales, BBC iPlayer ac S4C. Mae'n cynnig dwy orsaf radio genedlaethol, BBC Radio Wales yn Saesneg a BBC Radio Cymru yn Gymraeg, a dwy wefan benodol. Mae hefyd yn gyfrifol am nifer sylweddol o raglenni rhwydwaith ar gyfer cynyrchiadau Teledu, Radio ac Ar-lein, yn cynnwys rhaglenni fel Doctor Who, Crimewatch a Casualty. Mae BBC Cymru Wales yn gartref i Gerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC hefyd.

Mae'r amrywiaeth hwn ar draws llawer o wahanol feysydd o allbwn Teledu, Radio ac Ar-lein yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr gael profiad gwaith yn y BBC ar draws ystod eang o genres a llwyfannau.

Mae BBC Cymru Wales yn cyflogi tua 1200 o staff, a lleolir y mwyafrif yng Nghaerdydd a Bae Caerdydd ond hefyd mewn lleoliadau eraill yng Nghymru yn cynnwys Bangor, Wrecsam, Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi “blas” ar weithio o fewn y BBC a'r diwydiant darlledu. Maent wedi'u hanelu at unigolion sydd am weithio yn y cyfryngau ac a hoffai ddysgu mwy am yr amrywiaeth o swyddi a allai fod ar gael. Caiff ymgeiswyr gyfle i weld prosesau cynhyrchu teledu, radio ac ar-lein drostynt hwy eu hunain. Cânt gyfle i dreulio amser gyda'r rhai sy'n cynhyrchu ac yn cydgysylltu'r allbwn yn ogystal â'r arbenigwyr crefft sy'n ei ddal ac yn ei ôl-gynhyrchu, ynghyd â'r staff sy'n darparu cymorth peirianyddol a chymorth TG ym mhob agwedd ar y gwaith o wneud a darlledu rhaglenni. 

Yr Ymgeisydd Delfrydol

ydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â diddordeb amlwg mewn gwneud a darlledu rhaglenni Radio, rhaglenni Teledu neu raglenni Ar-lein.

Dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu da, a dylent fod yn greadigol, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant. Mae'r gallu i weithio mewn tîm prysur yn hanfodol. Yn ogystal â dangos diddordeb ym maes darlledu, dylai ymgeiswyr feddu ar ymwybyddiaeth o BBC Cymru a'i allbwn lleol.

Gall gwneud rhaglenni olygu patrymau gwaith prysur ac anrhagweladwy a dylai ymgeiswyr fod yn hyderus y byddant yn gweithio'n dda yn y fath amgylchedd. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ofyn llawer o gwestiynau a chyfrannu syniadau.

Cefndir/Profiad

Rydym yn ymrwymedig i roi cyfle cyfartal i bawb ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion i wneud profiad gwaith yn BBC Cymru, ni waeth beth fo'u cefndir. Gan nad yw ymgeiswyr o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl ag anableddau neu bobl sy'n dewis llwybr mwy galwedigaethol i gyflogaeth yn cael eu cynrychioli'n ddigonol, rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o'r grwpiau hyn, ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr o bob cefndir yn seiliedig ar eu rhinweddau unigol.

Nid oes angen i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster yn y cyfryngau er mwyn gwneud cais ond dylent allu dangos bod ganddynt ddiddordeb brwd ym maes darlledu.

Mae lleoliadau ar gael yn y meysydd canlynol:

 

 

Gwefan BBC Cymru Fyw (ar agor i ymgeiswyr 16 oed a throsodd)

Bwriad gwefan BBC Cymru Fyw yw adlewyrchu'r diweddaraf am Gymru, a hynny ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, radio, teledu a diwylliant poblogaidd. Yn ogystal â straeon newyddion, ry’n ni hefyd yn cyhoeddi darnau nodwedd yn yr adran Cylchgrawn.

Dyma gyfle gwych i ymuno am wythnos â’r tîm yng Nghaerdydd. Bydd cyfle i gyfrannu a datblygu syniadau gwreiddiol yn ogystal ag ymchwilio a chynhyrchu cynnwys.

Mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y lleoliad gwaith yma.

Wythnos Rhagflas BBC Bangor (yn agored i ymgeiswyr 16 oed a throsodd)

Treuliwch wythnos yn gweld beth sy’n digwydd mewn nifer o adrannau ym Mangor - yn cynnwys rhaglenni a gynhyrchir ar gyfer Radio Cymru, deunydd newyddion ar gyfer radio, teledu ac ar-lein ac agweddau technegol cynhyrchu. Mae'n gyfle delfrydol i weld yr holl waith a wneir ym Mangor.

Caerdydd Ystafell Newyddion (Mai a Mehefin yn unig - dros 18)

Byddai'r lleoliad yn golygu treulio amser yn Ystafell newyddion Caerdydd lle mae timau cynhyrchu allbwn ar gyfer y BBC ar y teledu, radio ac ar-lein. Bydd yr ymgeisydd yn cael ei seilio yn bennaf gyda’r tîm Casglu Newyddion a gall gynnwys y cyfle i ymchwilio, ysgrifennu a dod o hyd i westeion ar gyfer rhaglenni ac arsylwi sut y mae rhaglenni yn cyrraedd yr awyr ac yn treulio amser gyda staff gweithredol a gohebwyr.

Roadshow Crimewatch (dros 18 oed)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i fod yn rhan o'r broses gynhyrchu sydd, yn dibynnu ar amseriad, gall gynnwys cynorthwyo'r tîm cynhyrchu i ail-greu ffilmiau, ffilmio lleoliad, ymchwil, ac o bosibl helpu i baratoi ar gyfer darllediad byw BBC One

Drama - (Porth y Rhath - Dros 18)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i fod yn rhan o'r broses gynhyrchu a fydd yn cynnwys cynorthwyo'r tîm ffilmio lleoliad, ffilmio stiwdio, y swyddfa gynhyrchu, Sgriptiau a Ôl-gynhyrchu yn dibynnu ar yr amseru mewn gwahanol adrannau.

Poblogaidd Ffeithiol Cymru - BBC Studios (Caerdydd - dros 18).

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i gael profiad gydag un neu fwy o dimau cynhyrchu amrywiaeth o raglenni teledu lleol a rhwydwaith ar gyfer y teledu. Mae'r prosiectau yn cynnwys elfennau megis Bargain Hunt, pelydr-X, The One Show a Sioe Deithiol Crimewatch yn ogystal â chomisiynau unigol.

Byddwch yn cymryd rhan wrth gefnogi'r tîm cynhyrchu yn y swyddfa, a allai gynnwys cynorthwyo gyda gwaith ymchwil, trefnu cyfresi, cofnodi lluniau a dyletswyddau cynhyrchu cyffredinol eraill. Byddwch yn ennill dealltwriaeth dda o'r broses gynhyrchu ac yn cael cyfle i eistedd mewn ystafell olygu ac o bosibl fynd ar leoliad. Byddai'r adran yn hoffi annog mor amrywiaeth eang o ymgeiswyr.

Radio Rhwydwaith (Caerdydd - Dros 18)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i ennill profiad gyda'r tîm cynhyrchu ar ystod o raglenni radio. Mae'r rhain yn cynnwys Composer of the Week a The Choir yn ogystal â rhaglenni nodwedd dogfennol unigol a cherddoriaeth / celfyddydau.

Byddwch yn cyfrannu gyda chefnogi'r tîm cynhyrchu yn y swyddfa, yn cynnwys cynorthwyo gyda gwaith ymchwil ac amserlennu, trefnu recordiadau a dyletswyddau cynhyrchu radio cyffredinol eraill. Byddwch yn ennill dealltwriaeth dda o'r broses gynhyrchu ac yn cael cyfle i eistedd mewn ystafell olygu Sadie ac o bosibl fynd ar leoliad. Hoffai’r adran annog amrywiaeth mor eang â phosib o ymgeiswyr.

Teledu BBC Cymru - BBC Canwr y Byd (Caerdydd - Mehefin yn unig - dros 18)

Byddwch yn cefnogi'r tîm cynhyrchu ar leoliad yn ystod y digwyddiad, gan ennill dealltwriaeth dda o Ddarlledu tu hwnt i’r stiwdio a'i holl elfennau. Byddwch yn cael erhan o fewn y tîm cynhyrchu trwy gydol y gystadleuaeth, megis cefnogi criw ffilmio neu adran â'u gofynion amrywiol. Os oes gennych faes o ddiddordeb arbennig byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer hynny. Hoffai’r adran annog amrywiaeth mor eang â phosib o ymgeiswyr.

Gweithrediadau - Stiwdio & O.B. yn, Ôl-gynhyrchu ac ati (Caerdydd - dros 18)

Gall ymgeiswyr llwyddiannus gael profiad ymarferol o'r gwaith a wneir mewn Gweithrediadau yn unrhyw un o'r adrannau uchod sy'n cynnwys gwaith Camera, Cymysgu Lluniau, Trydanol, Gweithrediadau Golygfaol a Sain, Golygu, Graffeg a Chyflwyno teledu.

Week In Week Out - rhaglen Cymru Materion Cyfoes BBC (dros 18 oed)

Gallwch gael eich hun yn cyfrannu at stori galed, rhaglenni ymchwiliadol a chael golwg go iawn ar sut y mae stori ar sail ymchwiliad yn cael ei greu. Bydd yn gyfle i ddysgu sut yr ydym yn dod o hyd i storïau a'u troi'n raglenni materion cyfoes hanner awr. Gallech ddysgu technegau a sgiliau ymchwil gwerthfawr a fydd yn helpu ym mhob agwedd o waith ymchwil. Efallai y byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynd allan gyda'r tîm i ffilmio mewn leoliad ac eistedd yn y swyddfa adeg y gwaith golygu. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb mewn Newyddiaduraeth a Materion Cyfoes.

Casglu Newyddion (Bangor - dros 18)

Byddwch yn ennill profiad o weithio yn yr ystafell newyddion brysur ym Mangor ac o bosibl gysgodi un o'n gohebwyr wrth iddynt gasglu deunydd ar gyfer y radio, teledu ac ar-lein ar gyfer BBC Cymru Wales. Efallai hefyd y bydd cyfle i weld sut mae rhaglen radio Cymraeg yn byw yn cael ei gynhyrchu. Bydd y lleoliad fod ar gyfer un wythnos. Nid yw'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ond mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o'r rhaglenni radio a gynhyrchwyd ar gyfer Radio Cymru

Newyddion a Cynhyrchu Radio (Wrecsam - dros 18)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr â gohebydd yn gweithio ar gyfer y teledu, radio neu'r Newyddion Ar-lein; mynychu cyfarfodydd newyddion, gan helpu i ymchwilio i westeion ar gyfer rhaglenni, a chysgodi cynhyrchwyr wrth i’w rhaglenni gael eu darlledu.

Radio Wales  (Caerdydd - dros 18)

Gall ymgeiswyr llwyddiannus dreulio wythnos yn cymryd rhan yn y broses o gynhyrchu sioe Jason Mohammad yn y bore, Wynne Evans - ganol y bore ac Eleri Sion yn y prynhawn. 

Sut i wneud cais

Dewiswch un o'r opsiynau uchod a gwneud nodyn ohono. Ar ôl i chi greu eich proffil, gofynnir i chi nodi'ch lleoliad dewisol yn eich holiadur gwneud cais. Nodwch yr opsiwn a ddewiswyd gennych.

Beth fydd yn digwydd i'm cais ar ôl i mi ei gyflwyno?

Byddwn yn adolygu eich cais ac os byddwn yn penderfynu y gallech fod yn addas ar gyfer un o'n lleoliadau, byddwn yn eich ffonio.

Cofiwch ein bod yn cael llawer o geisiadau ac na allwn gynnig lleoliad i bawb.

Disgrifiad o'r Pecyn

Disgrifiad PecynHyd y Profiad Gwaith yn 3-10 diwrnod (yn dibynnu ar y lleoliad)Lleoliadau - Bangor, Wrecsam a ChaerdyddCyfleoedd sydd ar gael drwy gydol mis Ebrill, Mai a Mehefin 21017

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.

  

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.